DOM I OGRÓD
Dane adresowe

FARBEX Sp. z o.o. Sp.k.

tel.: (23) 673 46 13
tel.: (23) 673 46 14
tel.: (23) 673 46 15
fax.: (23) 673 46 16
e-mail: farbex@farbex.com.pl
ul. Pułtuska 63
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
NIP: 566-000-45-09
Regulamin
Regulamin

INFORMACJE OD SPREDAJĄCEGO:

1.     Firma

FARBEX Sp. z o.o. Sp.k.

2.     Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3.     Numer w rejestrze

KRS: 0000025289

4.     Adres przedsiębiorstwa

06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 63

5.     Adres do reklamacji

FARBEX Sp. z o.o. Sp.k.

06-400 Ciechanów

ul. Pułtuska 63

6.     Opis Procedury Reklamacji

a)      Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem allegro@farbex.com.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

·         imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

·         datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

·         przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

·         wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

b)      Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

c)       Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

d)      Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

e)      Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji, podanego w punkcie 8.

7.     Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: allegro@farbex.com.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego w punkcie 8.

Przesyłkę należy nadać na adres:

 

FARBEX Sp. z o.o. Sp.k.

06-400 Ciechanów

ul. Pułtuska 63

 

8.     Formularz zwrotu i reklamacji

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

ð         ZWROT – prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r., o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr.22, poz.271), z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar nie może nosić śladów używania, kopiowania, nie może być zwrócony niekompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej. Zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim rachunek z oznaczoną częścią „zwrot”. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Do odsyłanego w ramach zwrotu towaru prosimy dołączyć rachunek.

ð         REKLAMACJA

Każdy towar zakupiony w naszym sklepie posiada gwarancję producenta i podlega wymianie, jeżeli posiada wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania. Wymianie podlega także towar w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z towarem zawartym w zamówieniu. Po wykryciu wady lub niezgodności prosimy o odesłanie towaru przesyłką pocztową, a wraz z nim, rachunek z oznaczoną częścią „Reklamacja”. Jednocześnie informujemy że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem do nas  reklamacji przesyłką pocztową zostaną Państwu zwrócone po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zaoferujemy do wyboru inne, udostępnione w naszym sklepie produkty lub zwrócimy Państwu pieniądze. Do odsyłanego w ramach reklamacji towaru prosimy dołączyć rachunek z opisem reklamacji:

 

Wada fabryczna

Opis wady

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Uszkodzenie mechaniczne w trakcie przesyłania

Opis uszkodzenia

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 

9.     Koszt zwrotu rzeczy

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

10. Brak Możliwości odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Ciechanowie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

Regulamin zakupów

Farbex.eu to sklep internetowy, dostępny w domenie Farbex.eu, prowadzony przez FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Pułtuskiej 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475630, NIP: 566-000-45-09, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@farbex.eu. 

1.       FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie farbex.eu.

 

2.       Klienci  mają możliwość korzystania z Farbex.eu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Farbex.eu (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Farbex.eu ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

 

3.       W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Farbex.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a FARBEX Sp. z o.o. Sp.k., której przedmiotem są usługi świadczone przez FARBEX Sp. z o.o. Sp.k., na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4.       W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Farbex.eu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Farbex.eu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

 

5.       Wszystkie produkty dostępne w Farbex.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

6.       Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Farbex.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 

 

7.       Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych Farbex.eu. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Farbex.eu w punkcie Regulaminu  Koszty i sposoby dostawy.

 

8.       Umowa zawarta pomiędzy Klientem a FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. dotycząca zakupu danego produktu w Farbex.eu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Farbex.eu  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

 

 

9.       W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Farbex.eu, FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

10.   Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Farbex.eu produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

 

·         Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

·         Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym FARBEX Sp. z o.o. Sp.k., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

·         Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

·         Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

·         Raty w systemie mRaty - usługa za pośrednictwem firmy mBank. Szczegółowe informacje dostępne są w Farbex.eu w punkcie Regulaminu Sprzedaż ratalna mBank.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć w punkcie regulaminu Czas realizacji zamówienia. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w Farbex.eu w punkcie Regulaminu Koszty i sposoby dostawy.

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Farbex.eu, FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 2. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest punkcie regulaminu Odbiór osobisty.

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 1. FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Reklamacji, lub w formie pisemnej na adres FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. podany w górnej części Regulaminu, na koszt FARBEX Sp. z o.o. Sp.k.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Farbex FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. albo FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 4. FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 2. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Farbex.eu i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. 06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 63.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Farbex.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Farbex.eu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Podane przez Klientów dane osobowe FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności. Klient dokonujący zakupu w Farbex.eu wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Farbex.eu. Adres e-mail będzie przetwarzany przez FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Farbex.eu.
 5. FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Farbex.eu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez FARBEX Sp. z o.o. Sp.k., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Farbex.eu  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FARBEX Sp. z o.o. Sp.k. w ramach Farbex.eu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Ciechanowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

W naszej firmie przestrzegamy RODO. Więcej informacji na stronie: http://farbex.pl/RODO lub pod adresem e-mail: iod@farbex.pl

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Logowanie

Kontakt
502 456 034 502 456 034
502 456 030 502 456 030
Napisz wiadomość Napisz wiadomość

 • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®